200 voti-en

200 voti

 

M’innamuravu i tia 200 voti

Ancora prima r’incuntrariti

’Un vogghiu niente e sacciu tutti cosi

P’u munnu minni vaiu r’accussì

 

M’innamuravu già 200 voti

Però iu ti incuntravu sulu mienza

I notti m’assicuti ‘nsuonni ‘nsuonni

Mi votu e mi rivotu

A tiesta l’haiu a tia

 

E t’insuonnu puru uora

L’occhi apierti, u cuor’i fuora

Fuora o piettu, supra u liettu

O latu a mia ccà nun c’è nuddu

E t’insuonnu accussì biedda

Ca mi lassi mortu ‘ntierra

Una, rui, 200 voti

Oramai ‘un li cuntu cchiù

 

M’innamuravu n’atri 100 voti

200 vite nun m’abbastanu

Minni vulieva iri, ora ch’è fari?

Iu vitti un atru munnu in funnu all’occhi tua

 

Er u viru puru ora

L’occhi piersi, bossa nova

Cu s’ammazza, cu si spinci

Mentre u paraddisu strinci

E ti viru accussì biedda

Ca mi lassi mortu ntierra

Una, rui, 200 voti

Oramai ‘un li cuntu cchiù

 

E nun criru ormai cchiù a nienti

Iu mi scantu, nun lu sienti?

Niesciu sulu a tutti l’ura

L’occhi sbirri, u cuori anura

Ma picchì si accussì biedda

Ca mi lassi mortu ntierra

Una, rui, 200 voti

Oramai ‘un mi susu cchiù

200 voti

 

I fell in love with you 200 times

Even before I met you

I don’t want anything and I know everything

That’s the way I go around the world

 

I fell in love 200 times already

But I met you barely once

At night you chase me from dream to dream

 

I toss and turn

I’ve got you in my mind

 

I dream about you even now

With my eyes open, my heart outside

Outside my chest, on the bed

Nobody is lying beside me

I dream about you, so beautiful

Leaving me for dead on the ground

Once, twice, 200 times

I can’t tell anymore

 

I fell in love 100 more times

200 lives are not enough for me

I wanted to leave, now what am I going to do?

I saw another world in the depths of your eyes

 

And I see it even now

Blackened eyes, bossa nova

People shoving, pushing people around

While Paradise shrinks

And I see you, so beautiful

Leaving me for dead on the ground

Once, twice, 200 times

I can’t tell anymore

 

Now I don’t believe anything

I’m afraid, can’t you feel it?

I go out alone at all hours

My eyes treacherous, my heart naked

Why on earth are you so beautiful

Leaving me for dead on the ground

Once, twice, 200 times

Now I can’t stand up anymore