Ddà fuora-en

Ddà fuora

 

Si m’avanza u riestu

In quacchi cavusa ammucciata

Iu t’accattu zoccu nun capisti mai

Ri mia, ri Diu, ri tia

 

Si m’avanza tiempu

In quacchi roggiu chi va lientu

T’arrialu zoccu nun avisti mai ri mia

 

E zoccu ti putissi arrialari

Roppu ca ti rietti sulu tutta a me cunfusioni

Roppu ca rissi “t’u giuru, iu m’a firu a vuliri bienere”

Roppu ca ti pigghiavu i piettu pi vurricariti n’o liettu

E ddà fuora u munnu agghiacciava

 

Si m’avanza tierra

Sutta i pieri mia abbruciati

Iu abballassi e ghiccassi tuttu all’aria

A gienti, a Diu, a tia

 

E si avanza raggia

Sutta supra iu t’appiennu

Pi capiri p’una vota comu viru iu

 

E zoccu mi putissi arrialari

Roppu ca mi rasti sulu paru paru u to amuri

Roppu ca ricisti “è lariu quannu ‘un c’è nienti i fari”

E doppu ca ti spugghiasti priestu

Ma era tardu, era disonesto

E ddà fuora u munnu n’agghiuttieva

 

E zoccu ti putissi arrialari iu

Roppu ca ti rietti sulu tuttu chiddu chi avieva

Roppu ca a tia ‘un t’abbasta e a mia mi sape i galiera

Roppu ca spasciamu a valanza

E nn’appimu a struppiari senza

E ddà fuora u munnu allucchieva

Ddà fuora

 

If I have any spare coins left

in any old trousers hidden somewhere

I’ll buy you what you never understood

about me, god, nor yourself 

 

If I have any spare time left

In any old slow clock around here

I’ll give you what you never had from me

 

And what could I give to you

After I gave you nothing but all of my confusion

After I told you “I swear, I am capable of loving”

After I tackled you to bury you in the bed

And the world out there was freezing

 

If I had any spare land

under my burned feet

I would dance and toss it all away

people, god, you

 

And If there’s any spare rage

I’ll hang you upside-down

To let you see for once what I see

 

And what could I give to you

After you gave me nothing but your whole love

After your said “It’s awful when there’s nothing to do”

And after you undressed early

But it was late, it was dishonest

And the world out there swallowed us

 

And what could I give to you

After I gave you nothing but all I had

After it’s never enough for you and it’s like jail to me

After we destroyed the scale

And we had to get hurt without it

And out there the world was astonished