Ghidara Lyrics En

Ghidara

 

‘U to corpu è una chitarra

Ca nun mi fa dormiri

È dintra ‘i mura, è supra ‘u tiettu

Mi cafudda ‘i sutta ‘u liettu

Ru sabato au venniri

 

L’unghia longhe ri ‘sta vita

Mi ciunnaru e azzappanu

E mentre tu ‘un ti scanti cchiù

‘A me arma è corda tisa

E triema supra ‘u nivuru

 

Vieni ccà cu mia

E nun tinn’iri cchiù

Vieni p’abballari

Muoru ‘i càvuru

 

Ciancu, coscia, coddu, curva

Ra me manu a strinciri

Ra to piedde a vugghiri

Ra me lingua a ghinchiri

Ra to corda a chianciri

No svalancu ru to cuori

‘U to cuori nivuru

 

‘U to corpo è una chitarra

Ca nun m’assuvierchia mai

È ‘u stissu lignu ra cruci

Mi cci inchiovu er eccu vuci

Talè comu m’arridduciu

 

Vieni ccà cu mia

E nun tinn’iri cchiù

Vieni vuncia ‘i scuru

China ‘i ciavuru

 

Ciancu, coscia, coddu, curva

Ra me manu a strinciri

Ra to piedde a vugghiri

Ra me lingua a ghinchiri

Ra to corda a chianciri

No svalancu ru to cuori

‘U to cuori nivuru

 

Ciancu, coscia, coddu, curva

Ri me rienti ar azziccari

Ri to rini a rumpiri

Ra to funcia insanguniata

Ra me vita a pierdiri

 

No svalancu ru me cuori

Caru paru paru

No svalancu ru me cuori

‘Un mi lassari, ‘un mi lassari

Ghidara

 

Your body is a guitar

That doesn’t let me sleep

It’s inside the walls, it’s on the roof

It hammers from under the bed

From Saturday to Friday

 

The long nails of this life

Have scratched and dig me

And, while you have no more fear,

My soul is a tense string

And shivers over the black

 

Come here with me

And don’t leave anymore

Come and dance

I’m boiling hot

 

Hip, thigh, neck, curve

Of my hand holding tight

Of my skin boiling

Of my tongue filling

Of your string weeping

In the abyss of your heart

Your black heart

 

Your body is a guitar

That is never enough

It’s the same wood of the Cross

I nail myself to it and scream

Look what I reduce myself to

 

Come here with me

And don’t you go anymore

Come, swollen with darkness

Full of scent

 

Hip, thigh, neck, curve

Of my hand holding tight

Of my skin boiling

Of my tongue filling

Of your string weeping

In the abyss of your heart

Your black heart

 

Hip, thigh, neck, curve

Of my teeth piercing

Of your back breaking

Of your bleeding lips

Of my life that’s wasting

 

In the abyss of my heart

I fall all at once

In the abyss of my heart

Don’t leave me, don’t leave me…