Rimmillu ru voti Lyrics En

Rimmillu ru voti

 

Quannu c’è cavuru e sentu friddu

Tu cummogghiami cu tutti i to’ cuperti

Aiutami a circari ‘i mia ca ‘i mia ‘i persi

E dimmi ca ‘un successi nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

 

Quannu ju mi sfirniciu in capu a’ genti

Cantami una canzuna ca to’ vuci

E scappamo n’on paisi senza cruci

E dimmi ca un ni pò succediri nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

 

Quannu sugnu ‘u cchiù tinto m’ha’ a capiri

Picchì sugnu troppi cosi e fazzu ‘a bili

Ma tu capisci, forse puru troppu buonu

E dici ca ‘un successi nienti però

Rimmillu ru’ voti

E dici ca ‘un successi nienti, vabbè

Rimmillu ru’ voti

 

Quannu care ‘u cielu e tu ‘un t’a firi cchiù

Ca ‘u cielu care in tierra e tinci tutti cosi ‘i blu

M’affruntu anticchia ma veni dunni sai tu

Ca t’e diri una cosa urgenti

‘Un successi nienti

Vita mia, ‘un successi nienti

Rimmillu ru voti

 

When It’s hot and I feel cold

Come and wrap me with all your blankets

Help me find mine because I’ve lost them

And tell me that nothing happened

Tell me twice (x2)

 

When I puzzle over people

Come and sing to me a song with your voice

And let’s escape to a land with no crosses

And tell me that nothing can happen to us

Tell me twice (x2)

 

When I’m the meanest, you have to understand me

Because I’m too many things and I get upset

But you understand me, maybe too well

And tell me that nothing happened, but

Tell me twice

And tell me that nothing happened, but

Tell me twice

 

When the sky falls and you can’t take it anymore

Because the sky falls to the ground and paints it all blue

I feel a bit ashamed, but come, you-know-where

Because I have to tell you something urgent

Nothing happened

Vita mia[1], nothing happened

[1]Sicilian language is full of carnal terms of affection, very hard to translate adequately. Ciatu miu (breath of mine), sangu miu (blood of mine), vita mia (life of mine), cuore miu (heart of mine). In these cases we’ve chosen not to translate them.