Testi e Traduzioni

home     bio     date     foto e video     testi e traduzioni      contatti

di_cu_si_title_incl

Vennu l’indiani

Su’ troppu assai, ‘un li sacciu cuntari

Ccà ‘un putiemu stari

Amu a scappari!

‘Anticchia annachi e anticchia ha’ ammuttari

Pi mia ‘stu lettu è una nave

Ccà ‘un putiemu stari

Scappamu puru ‘i ccà!

Di cu è, ‘sta nasca di cu è?

Di cu è, ‘sta nasca di cu è?

E tu di cu si?

Si vennu l’arraggiati

E si vennu ‘i fàvusi

Tu ammùcciati r’arrier’a ‘amma

‘A ‘amma r’a mamma

E batti ‘i manu e batti e batti e ba’

Si batti ‘i manu veni puru papà

E si tu batti ‘i manu

Veni puru spaidermè!

Di cu si, tu nicu di cu si?

E ‘sta nasca di cu è?

‘Sti occhi di cu su’?

‘Sti manu di cu su’?

‘Sti pieri di cu su’?

Ni l’hamu a manciari

E si tu batti ‘i manu

Vegnu puru ìu

Cu tutta ‘a chitarra, ti ‘nzignu a sunalla

Però macari prima ‘nzìgnati

A cuntari: 1, 2 e 3

1, 2 e 3

1, 2 e 3

4, 5, 6 e 7 e 8

Tàppete, tìppete e un biscottu!

Vengono gli indiani

Sono troppi, non li so contare

Qua non possiamo stare

Dobbiamo scappare!

Un po’ dondola e un po’ devi spingere

Per me questo letto è una nave

Qua non possiamo stare

Scappiamo pure da qui!

Di chi è, questo nasino di chi è?

Di chi è, questo nasino di chi è?

E tu di chi sei?

Se vengono gli arrabbiati

E se vengono i falsi

Tu nasconditi dietro la gamba

La gamba della mamma

E batti le mani e batti e batti e ba’

Se batti le mani viene pure papà

E se batti le mani

Viene pure Spiderman

Di chi sei, tu piccolo, di chi sei?

E questo nasino di chi è?

Questi occhi di chi sono?

Queste mani di chi sono?

Questi piedi di chi sono?

Ora ce li mangiamo

E se tu batti le mani

Vengo pure io

Con la chitarra, ti insegno a suonarla

Però magari prima impara

A contare uno, due e tre

E uno, due e tre e uno due e tre

E quattro, cinque e sei

E sette e otto

Tàppete, tìppete e un biscotto!

wild_rosalia

Vinti notti e vinti jorna

Ca ste’ cavaddiannu pi vasàriti

S’era pi tia, s’era pi tia

Scucchiàvamu

Nei taverni cchiù scurusi

Tutti i cchiù spriggiusi a tia t’allìscianu

Ìu pienzu a tia, poi pienzu a mia

Oh Rosalia!

Wild, wild, wild Rosalia

Havi un misi ca jeccu vuci pi tia

Wild, wild, wild Rosalia

Tu si sarbaggia comu a mia

Sutta ‘u suli cchiù strurusu

Quannu ‘a luna è un pittusu e sientu ‘i diavuli

Ìu pienzu a tia, strapienzu a tia

Oh Rosalia!

Quannu mi sparasti, sangu miu

M’acchianò una freve russa

Finu a dintra l’ossa

È rosolia

Wild, wild, wild Rosalia

Sugnu misu ch’arricogghiu ciuri pi’ tia

Wild, wild, wild Rosalia

Sbattu ‘a testa a ‘u muru e vivu sangria

Wild, wild, wild Rosalia

Senza di tia

Ìu mi sciarrìu

Wild, wild, wild Rosalia, Rosalia

Ìu vogghiu a tia, ìu vogghiu sulu a tia!

Wild, wild, wild Rosalia, Rosalia

Dammi una vasata, sula una amunì!

Senza di mia

Cu ‘un s’arricrìa?

Venti notti e venti giorni

Che sto cavalcando per baciarti

Se era per te, se era per te

Ci saremmo divisi

Nelle taverne più buie

Tutti i più dispettosi ti accarezzano

Io penso a te, poi penso a me

Oh Rosalia!

Wild, wild, wild Rosalia

è da un mese che grido a squarciagola per te

Wild, wild, wild Rosalia

Tu sei selvaggia come me

Sotto il sole più antipatico

Quando la luna è un buco e sento i diavoli

Io penso a te, strapenso a te

Oh Rosalia!

Quando mi hai sparato, sangue mio

Mi è salita una febbre rossa

Fin dentro le ossa

È rosolia!

Wild, wild, wild Rosalia

Addirittura sto raccogliendo fiori per te

Wild, wild, wild Rosalia

Sbatto la testa al muro e bevo sangria

Wild, wild, wild Rosalia

Senza di te

Io inizio a litigare

Wild, wild, wild Rosalia

Io voglio te, io voglio solo te!

Wild, wild, wild Rosalia, Rosalia

Dammi un bacio, solo uno, dai!

Senza di me

Chi è che non se la passa alla grande?

granni_granni

Ddà ‘ncapu custruivu una capanna

È china

R’i me’ vasati annigghiati

R’i me’ capiddi er i me’ ragni

Ch’i pittusi chi hannu a rispirari

‘A me’ capanna è granni granni

È granni granni ma

Nun ci veni mai nuddu

Ma nun t’alluntanari

Ca ni n’hamu a ghiri

E nun ti preoccupari

Fazzu strata ìu

E ‘un ti scantari mai

Sirpenti nun ci nn’è

E nun t’assistimari

Si biedda comu si

Accussì ‘un nni ni jamu cchiù

‘A me capanna è fatta ch’i mulletti

È china ‘i dienti ‘i latte e di unghia rutte,

Ci misi ‘a me’ prima bicirietta

È china ‘i signa ‘i cruci e di pittiddi

Cucchiar’i lignu, è china ‘i notti

N’a me’ capanna ci su’ àvutre capanne

È granni granni, è granni granni ma…

È china di svalanchi!

Porta ‘na para ‘i pietri

Pi cu nni voli mali

Porta ‘na cosa ‘i viviri

‘Un si pò sapiri mai

E nni strinciemu ddà

Dunni jucava siempre

Jucava cu me’ frate

E nun c’è cchiù tiempu

Pi addumannari picchì

P’addumannari dunni

P’addumannari “ma com’è?”

Tantu ‘un l’hei saputu mai

Viu tutti cosi granni granni

Là sopra ho costruito una capanna

è piena

Di tutti i miei baci annebbiati1

Dei miei capelli e dei miei ragni

Con i buchi che devono respirare

La mia capanna è grande grande

è grande grande ma

Non ci viene mai nessuno

Ma non ti allontanare

Che ce ne dobbiamo andare

E non ti preoccupare

Faccio strada io

E non avere mai paura

Serpenti non ce ne sono

E non ti sistemare

Sei bella come sei

Così non ce ne andiamo più

La mia capanna è fatta con le mollette

è piena di denti di latte e di unghie rotte

Ci ho messo la mia prima bicicletta

è piena di segni di croce e di coriandoli

Cucchiai di legno, è piena di notte

Nella mia capanna ci sono altre capanne

È grande grande, è grande grande ma…

È piena di burroni!

Porta un paio di pietre

Per chi ci vuole male

Porta una cosa da bere

Non si può sapere mai

E ci stringiamo là

Dove giocavo sempre

Giocavo con mio fratello

E non c’è più tempo

Per domandare perché

Per domandare dove

Per domandare “ma com’è possibile?”

Tanto non l’ho saputo mai

Vedo tutto grande grande

1 In palermitano la parola Annigghiatu proviene da “Negghia” che originariamente, anche se in pochi oggi lo sanno,
significa “Nebbia” ma che correntemente viene utilizzata per descrivere il disordine di una stanza o persone di poca
importanza. “Si una negghia” significa “Sei una cosa inutile”, “Chi negghia chi c’è n’a ‘sta casa” significa “Che disordine
che c’è in questa casa”. Annigghiatu significa sia “annebbiato” che “ammucchiato senza criterio” e ho utilizzato questa
parola perché volevo che emergessero entrambi i significati.

infunnomare

M’assicuti e ‘un m’assicuti cchiù

Stai facennu tutti cosi tu

In mienz’a via mi fiermu un attimu

E chianciu ‘u mare ma ‘sti lacrimi ‘i cu su’?

M’assicuti, m’assicutate in due

A tia ti viu; l’àvutru, chi sugnu ìu?

In mienz’a via m’àmmucciu un attimu

E chianciu ‘u mare

Ma ‘sti lacrimi ‘un s’asciucanu mai

E mi ‘nsonnu di vulari

In mienzu ai stiddi

I stiddi russi in funn’o mare

E mi ‘nsonnu di natari

‘Un fussi bellu

Rispirari in funn’o mare?

M’assicuti e ìu assicutu a tia

N’o disertu d’a me’ lagnusìa

S’allaga ‘a via e t’allaghi puru tu

Ma ‘u chianciu ìu ‘stu mare

‘Sti lacrimi su’ i mia

E chianciu p’anniari

Ca ‘sti lacrimi ‘un asciucanu mai

Annìu e m’addurmisciu ìu

Scinnu a funnu

Scinnu a chiummu in funn’o mare

E cu’ l’occhi vuoti, chini ‘i sale

Viu ‘u cielu

Mi pare un mare in cap’o mare

Annìu e ‘un mi svegliare mai

Si mi curcu

A panz’all’aria in funn’o mare

E tutti l’armi fannu un carnevale

E m’immitanu a cantari

Vogghiu mòriri accussì…

Mi insegui e non mi insegui più

Stai facendo tutto tu

In mezzo alla via mi fermo un attimo

E piango il mare ma queste lacrime di chi sono?

Mi insegui, mi inseguite in due

Te, ti vedo; l’altro, ma sono io?

In mezzo alla via mi nascondo un attimo

E piango il mare

Ma queste lacrime non si asciugano mai

E sogno di volare

In mezzo alle stelle

Le stelle rosse in fondo al mare

E sogno di nuotare

Non sarebbe bello

Respirare in fondo al mare?

Mi insegui ed io inseguo te

Nel deserto della mia pigrizia

S’allaga la via e ti allaghi pure tu

Ma lo piango io questo mare

Queste lacrime sono mie

E piango per annegare

Che queste lacrime non asciugano mai

Annego e mi addormento io

Scendo a fondo

Scendo a piombo in fondo al mare

E con gli occhi vuoti, pieni di sale

Vedo il cielo

Mi pare un mare sopra il mare

Annego e non mi svegliare mai

Se mi corico

A pancia all’aria in fondo al mare

E tutte le anime fanno un carnevale

E mi invitano a cantare

Voglio morire così…

vucciria

“Stump staz stupurutanz

Stump staz stupuru stupurutanz”

Scappàvamu ri nichi e nichi

“Strata liscia, pista vascia!”

Iccati ddà nei viculicchi

A pieri in tierra, in tiesta ‘a guerra.

Me’ matri avieva ‘i sdillinchi, ch’i tiritanchi,

Mentri ìu spicava ch’i manu nei cianchi

Assicutatu ‘i tutti comu ‘u carru r’i santi.

“Sangu ru sagnu r’i me’ vini

si t’annagghiu t’i rugnu nei rini!”

Me’ matri nun lu sapi ca mi scassu ri forst

E poi satarìu attipu grillu

Una sardella

In capu a’ sella

In capu ‘nu quintale ‘i gel

Arrivu isannu in mienzu o’ burdiellu

Ma me’ matri chi voli capiri, si nun mi viri,

Ìu cercu l’amuri in mienzu ‘o Garraffaello.

Ciesca ciesca, ‘a chiazza

è un armalu chinu chinu ri tieste,

Chinu ri vrazza

A’ punt’a cantuniera incocciu quattru amici mia

Mi finisci ‘a cunfusioni er accumincia ‘a Vuccirìa

Ccà nun c’è nuddu ca nni rici niente

Nun c’è nuddu ca nni cunta favole

‘A matina abbannìu

A menz’jornu abbannìu

Tutta ‘a sira abbannìu

Arriva ‘a notti e fazzu vuccirìa

‘Atti ‘mmriachi runnègghiè

A unu a unu càrinu attipu niespuli

Unu lientu lientu pi lanzari s’arrassa

E viu ‘stu ciuri biancu, una cavadda ri razza,

Troppu delicata, troppu assistimata

Sulu sulu ca mi rici “ciònnami” c’una taliata

Smuntu r’u muturi

N’a me’ tiesta attacca ‘u film e ìu sugnu l’atturi

Anzi ìu e idda nuri

Chini ri sururi

Nni schiacciamu i punti nìvuri doppu l’amuri

Mi pigghiu ri curaggiu e ci ricu: “chi fa,

N’ammuttunamu ‘i birra fino a doppuruma’?”

Nun mi nni avieva addunato

A lato ‘i l’amuri miu

C’è ‘u so’ zito, acciuratu,

Cu’ un pezzu ri cutieddu ca pàrinu rui,

Unu in capu all’àvutru, simpatico,

Mi quartìu e ni viru n’àvutru, poi n’àvutru, poi n’àvutru…

Si mi scusassi e m’a svignassi,

Ma chi pienzi ca ‘un m’a scapuliassi?

Ma ormai addivintavu un armale

E l’antitetanica m’a fici a natale

P’un muzzicuni ri cane,

E ‘u culu ormai ‘un mi fa cchiù male

Trovu una vuci e ‘a jeccu supr’a Vuccirìa

“Ora viriemu cu è ca s’arrifardìa!”

Ccà nun c’è nuddu ca nni rici niente

Nun c’è nuddu ca nni cunta favole

‘A matina ìu abbannìu

A menz’jornu abbannìu

Tutta ‘a vita abbannìu

Arriva ‘a notti e fazzu vuccirìa

“Cu ‘i vagnò ‘i balati r’a Vuccirìa?”

Sunnu quattru contr’a unu

Iccati all’anciluni versu ‘i mia

‘A genti s’allasca a taliare,

‘A chiazza è un giru ri nasca, è un altare

E nui cinqu ddà nmienzu ‘o tagghiere

Haju un aumientu di frieve

Ogni vota ca unu avanza un piere

S’avvicinanu ma nun mi spostu n’arriere

Mi pari tutta una manu ca strinci supra ‘u pusiere

Cu fu ca ‘i vagnò ‘i balati r’a Vuccirìa?

S’u vegnu a sapìsciu m’allìsciu

E poi m’u vasu tuttu

Ìu a vuàvutri vi futtu

Cu ‘sti balati lippusi

Vi fazzu càriri senza bisognu ca v’ammuttu

Infatti (sentiti chista, eranu quattru no?):

‘U primo sciddicò e ‘u sicunnu ci carìu in capu

‘U terzu li azziccò

E sbattìu ‘a tiesta supra ‘na balata

‘U quartu si vutò e si firriò

S’intisi minacciato e s’a scapputtò

Comu fu, comu non fu

In mienzu a tutt’a genti arristamu sulu

Ìu e l’amuri miu, mischina,

Traumatizzata p’u riestu r’a vita

Siddu ‘a sienti parrari, nun havi cchiù parole

Ci prova siempre ma ormai s’a fira sulu a diri:

“Stump staz stupurutanz!”

“Stump staz stupurutanz

Stump staz stupuru stupurutanz”

Scappavamo già da piccolini

“strada liscia, via libera!”

Buttàti là, nei vicoletti

A piedi a terra; in testa, la guerra.

Mia madre aveva gli svenimenti, con le convulsioni,

Mentre io crescevo con le mani sui fianchi

Inseguito da tutti come il carro dei santi.

“Sangue del sangue delle mie vene,

Se ti prendo te le do nel sedere!”

Mia madre non lo sa che mi scasso di Forst

E poi vado saltando come un grillo

Una sardella

Sopra la sella

In testa un quintale di gel

Arrivo impennando in mezzo al bordello

Ma mia madre che vuole capire se non mi vede?

Io cerco l’amore in mezzo al Garraffaello1.

Cerca cerca, la piazza

è un animale pieno di teste,

pieno di braccia

Al crocevia incontro quattro amici miei

Mi finisce la confusione ed inizia la Vuccirìa2.

Qua nessuno ci dice niente

Non c’è nessuno che ci racconta favole

La mattina grido

A mezzogiorno grido

Tutta la sera grido

Arriva la notte e faccio Vuccirìa

Gatti ubriachi dappertutto

A uno a uno cadono come nespole

Uno lentamente per vomitare si sposta

E vedo un fiore bianco, una cavalla di razza:

è troppo delicata, troppo sistemata

Pensa soltanto che mi dice “Ciònnami3 ” con uno sguardo

Scendo dalla moto

Nella mia testa attacca il film e io sono l’attore

Anzi io e lei nudi

Pieni di sudore

Ci schiacciamo i punti neri dopo l’amore

Mi prendo di coraggio e le dico: “che facciamo,

Ci gonfiamo di birra fino a dopodomani?

Non me ne ero accorto

Ma accanto all’amore mio

C’è il suo ragazzo, armato4

Di un coltello talmente grande che sembrano due,

Uno sull’altro, simpatico!,

Guardo intorno e ne vedo un altro, poi un altro e un altro…

Se mi scusassi e me la svignassi

Ma che pensi che non me la scamperei?

Ma ormai sono diventato un animale

E poi l’antitetanica l’ho già fatta a Natale

Per il morso di un cane

E il culo ormai non mi fa più male.

Trovo una voce e la lancio sopra la Vuccirìa:

“Ora vediamo chi si tira indietro!”

Qua nessuno ci dice niente

Non c’è nessuno che ci racconta favole

La mattina grido

A mezzogiorno grido

Tutta la vita grido

Arriva la notte e faccio Vuccirìa

“Chi ha bagnato le balate5 della Vuccirìa?”

Sono quattro contro uno,

lanciati minacciosi verso di me

La gente si fa da parte per guardare

La piazza è un cerchio di nasca, un altare,

E noi cinque là, in mezzo al tagliere,

Ho un aumento di febbre

ogni volta che uno di quelli avanza un piede

Si avvicinano ma non indietreggio io

Mi sembra tutta una mano che stringe sopra il pollice.

“Chi è stato a bagnare le balate della Vuccirìa?”

Se lo vengo a sapere vado ad accarezzarlo

E a baciarlo dappertutto

Io, a voi, vi fotto!

Con queste balate scivolose vi faccio cadere,

Senza bisogno di spingervi,

Infatti (senti questa, erano quattro no?):

Il primo scivola e il secondo gli cade addosso,

Il terzo li accoltella per sbaglio

E sbatte la testa su una balata

Il quarto si gira, si rigira,

Si sente minacciato e se la svigna…

Come è, come non è,

In mezzo a tutta quella gente rimaniamo soltanto

Io e l’amore mio, poverina,

Traumatizzata per il resto della vita.

Se la sentissi parlare… non ha più parole,

Ci prova sempre ma ormai riesce solo a dire:

“Stump staz stupurutanz!”

1 Piazza Garraffello, una delle piazze principali del mercato arabo palermitano della Vuccirìa.
2 Vucciria, dal francesce boucherie, mercato della carne, diventa sinonimo di “grande confusione” al tal punto che
la provenienza del termine viene completamente rimossa per fare spazio alla nuova.
3 Il termine corretto sarebbe Ciunnami che significa “graffiami”. Il palermitano però storpia questo termine
sostituendo la u con la o quando vuole prendere in giro quell’atteggiamento provocatorio che assumono le
cosiddette tasce (tamarre sicule) durante il corteggiamento.
4 Nel linguaggio figurato della malavita Acciurato è chi ha un coltello in mano.
5 Dall’arabo Balat: Pietra, preferiamo non tradurre questo termine con cui si identifica il pavimento tipico di
buona parte del centro storico palermitano, composto da “sanpietrini” rudimentali e di grandi dimensioni.

rimilluruvuoti

Quannu c’è cavuru e sentu friddu

Tu cummogghiami cu’ tutti ‘i to’ cuperti

Aiutami a circari ‘i mia ca ‘i miai ‘i persi

E dimmi ca ‘un successi nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

Quannu ju mi sfirniciu in capu a’ genti

Cantami una canzuna ca to’ vuci

E scappamo n’un paisi senza cruci

E dimmi ca un ni pò succediri nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

Quannu sugnu ‘u cchiù tinto m’hai a capiri

Picchì sugnu troppi cosi e fazzu ‘a bili

Ma tu capisci, forse puru troppu buonu

E dici ca ‘un successi nienti (però)

Rimmillu ru’ voti

E dici ca ‘un successi nienti (vabbè)

Rimmillu ru’ voti

Quannu care ‘u cielu e tu ‘un t’ha firi cchiù

Ca ‘u cielu care in tierra e tinci tutti cosi ‘i blu

M’affruntu anticchia ma vieni dunni sai tu

Ca t’e diri una cosa urgenti

‘Un successi nienti

Vita mia, ‘un successi nienti

Quando c’è caldo e io sento freddo

Tu avvolgimi con tutte le tue coperte

Aiutami a cercare le mie, ché le mie le ho perse

E dimmi che non è successo niente

Dimmelo due volte

Quando io mi intestardisco sulla gente

Cantami una canzone con la tua voce

E scappiamo in un paese senza croci

E dimmi che non ci può succedere niente

Dimmelo due volte

Quando sono il più cattivo mi devi capire

Perché sono troppe cose e faccio bile1

Ma tu capisci, forse pure troppo bene

E dici che non è successo niente, però

Dimmelo due volte

E dici che non è successo niente, vabbè

Dimmelo due volte

Quando cade il cielo e tu non ce la fai più

Che il cielo cade a terra e tinge tutto di blu

Mi vergogno un pochino ma vieni dove sai tu

Che devo dirti una cosa urgente

Non è successo niente

Vita mia, non è successo niente

1 La credenza popolare sostiene che in presenza di fattori negativi quali eccessi d’ira, d’invidia e simili, la bile possa accumularsi fino a fare esplodere il sacchetto della cistifellea, portando alla morte. Fari ‘a bili è un’espressione molto usata a Palermo. Si potrebbe tradurre con “prendersela a male” ma così facendo restituiremmo la valenza quotidiana della frase ma non quella poetica

es_mi_mai

Si accussì nica, nica mia

Ca quannu passi almeno una si mutrìa

Si accussì nica, nica mia

Ca ti infilu nt’a un paniere e ti talìu

E sugnu nicu puru ìu

Fammi spaziu puru a mia

Nt’a ‘stu paniere e se

Chiudi l’occhi ‘i chiuiu puru ìu

Addiventa mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

Talìa ddà sutta chi nichi chi su’

Sunnu com’a tia, sunnu com’a tia

Sunnu come…

Sunnu nichi com’a mia

Si li viri di ccà supra

Sunnu furmìculi

Stai pensannu ‘nzoccu pienzu ìu?

Acchianati tutti supra

‘A nostra mongolfiera!

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Nun ci tornu cchiù…

Sei così piccola, piccola mia

Che quando passi almeno una si indispettisce

Sei così piccola, piccola mia

Che ti infilo in un paniere e ti guardo

E sono piccolo pure io

Fai spazio pure a me

In questo paniere e se

Chiudi gli occhi li chiudo pure io

Diventa una mongolfiera

E vola, vola

Y-ah! Y-ah! Yah!

Es mi mai, mi mai

Guarda là sotto come sono piccoli

Sono come te, sono come te,

Sono come te, sono come te,

Sono come me

Sono piccoli come me

Se li vedi da qua sopra

Sono formiche

E stai pensando quello che penso io?

Salite tutti sulla nostra

Mongolfiera

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

sfardo

Ìu nun sacciu nienti

E ti talìu siempre

Jornu e notti, notti e ghiornu

Ti talìu

E ‘un sacciu nienti

Ìu nun haju nienti

Però ti rugnu a manciari

‘U me’ cori, ‘u cori miu

T’arriàlu

T’u po’ pistiari

Ma nun tinni iri, runni vai?

Nu sfardo nt’all’anima mi fai

Ma nun tinni iri, runni vai?

‘Un mi riri nienti

Talè, ‘un mi taliari

‘Ngusciu e mi pilìu, sangu accussì

‘Un ni vogghiu iccari

E nun sentu nienti

Manciu grevio e vivu sale

E sientu un ciàvuru ri cielu ca

Mi fa addannari

Ma nun tinni iri, runni vai?

Nu sfardo nt’all’anima mi fai

Chi fai, ‘u sai?

Ma nun tinni iri runni vai?

Nun hai a turnari cchiù

Siddu tinni vai

Io non so niente

E ti guardo sempre

Notte e giorno, giorno e notte

Guardo te

E non so niente

Io non ho niente

Però ti do da mangiare

Il mio cuore, il cuore mio

Te lo regalo

Lo puoi masticare

Ma non te ne andare, dove vai?

Uno strappo nell’anima mi fai

Ma non te ne andare, dove vai?

Non mi dire niente

Guarda, non mi guardare

Mi angoscio1 e mi strappo i capelli

Sangue così non ne voglio buttare

E non sento niente

Mangio sciapo e bevo sale

E sento un odore di cielo che

Mi fa dannare

Ma non te ne andare, dove vai?

Uno strappo nell’anima mi fai

Non lo sai?

Ma non te ne andare, dove vai?

Non devi tornare più

Se te ne vai

1Il termine ‘Ngusciari descrive quel momento in cui il neonato che ha tanto pianto riprende fiato rumorosamente. La traduzione in questo caso fa riferimento solo allo stato d’animo che genera questo fenomeno, il quale è manifesto nella radice della parola.

iccati_sangu

‘A ccà ‘sta banna

Ìu priu

Ca nn’abbrazzamu nei stiddi

Tutt’insìemmula

‘A notti jeccu una vuci

All’àvutra banna

Picchì ‘un m’arrispunniti?

Un m’arrispunninu mai

Si ‘un chiovi ‘sta preghiera è fatta ‘i fiamme…

‘A ccà ‘sta banna

Ìu jeccu vuci e priu

Ogni sira, ogni sira, ogni sira

Cafuddu pugni all’aria

E stancu ‘u duppiu

Picchì ‘un m’arrispunniti

‘Un m’arrispunninu mai

Si ‘un chiovi ‘sta preghiera è fatta ‘i fiamme

Ni fazzu n’àvutra e v’avvampu

Iccati sangu a ghiri ddà

Chi è, chi c’è? Viri ca ti rugnu fuoco puru a tia

Iccati sangu a ghiri ddà

Chi fai, ‘unni vai?

Viri viri viri ca ‘un t’a firi a ghiritinni a ghiri ddà

C’è un càvuru n’o ‘nviernu

‘A ccà ‘sta banna

Un lustru, pare agustu

Peccatu p’i manu mia

E chiove di lu cielu chiove sangu

Mi fazzu un bagnu

Iccati sangu a ghiri ddà

Chi è, chi c’è? Viri ca ti rugnu fuoco puru a tia

Iccati sangu a ghiri ddà

Chi fai, ‘unni vai?

Viri viri viri ca ‘un t’a firi a ghiritinni a ghiri ddà

Da questa parte

Io prego

Che ci abbracciamo nelle stelle

Tutti insieme

Di notte lancio un urlo

Dall’altra parte

Perché non mi rispondete?

Non mi rispondono mai

Se non piove questa preghiera è fatta di fiamme…

Da questa parte

Lancio urla e prego

Ogni sera, ogni sera, ogni sera

Tiro pugni all’aria

E mi stanco il doppio

Perché non mi rispondete?

Non mi rispondono mai

Se non piove questa preghiera è fatta di fiamme

Ne faccio un’altra e vi infuoco

Buttate sangue da un’altra parte

Che è, che c’è? Guarda che do fuoco pure a te

Buttate sangue da un’altra parte

Che fai, dove vai?

Vedi, vedi, vedi che non ce la fai ad andartene da qua

Fa un caldo in inverno

Da questa parte

C’è una luce che sembra agosto

Peccato per le mani mie

E piove, dal cielo piove sangue

Mi faccio un bagno

Buttate sangue da un’altra parte

Che è, che c’è? Guarda che do fuoco pure a te

Buttate sangue da un’altra parte

Che fai, dove vai?

Vedi, vedi, vedi che non ce la fai ad andartene da qua

u_pisci

Mamma, haju una fudda

Ri pisci rintra ‘a tiesta

‘A luna s’astutò

Mamma m’addumi tu?

A ghiriminni haju statu

Siempre ‘u cchiù vinciusu

Sugnu accussì ma ‘sta cunnanna ‘a sai

‘A sai ru’ voti

Quann’eri nica e

Ghiucavi a fari ‘a mamma

N’aspittavi rui, quattru o tri

Ri masculiddi?

Quannu ‘a matina è acqua

Prima ca mi sveglio

Sientu ‘na manu in capu all’occhi

Mamma, cu pò essiri?

‘U tiempu si squagghia

E tornu a natari,

Un pisci rintr’a to panza

Ìu e tu, tutta una cosa

Ci pienzi, mamma?

Quann’eri nica e

Ghiucavi a fari a mamma

Ìu nun ci criu ca ‘un l’addisiasti mai

Una fimminiedda

Quannu ‘a matina è acqua

E ancora nun mi sveglio

Sientu ‘a carizza ri ddà figghia ca

‘Un t’ha nasciutu mai

‘Na frieve m’annagghia e mi squagghia

Natamu a miliuna,

‘na fudda ‘i pisci rintr’a to panza

Di poi s’adduma ‘na luna

Ormai nuotu sulu,

‘sta luna s’agghiuttìu sulu a mia

M’attigghia anticchia ‘a pinzata

R‘un aviri a nasciri mai

R‘un aviri a soffriri mai

R‘un aviri a fariti soffriri mai

R‘un aviri a mòriri mai

Mamma, ho una folla

di pesci nella testa

La luna si è spenta

Mamma, me l’accendi tu?

Ad andarmene via sono stato

sempre il più prepotente

Sono così ma questa condanna la sai

La sai due volte

Quand’eri piccola e

giocavi a fare la mamma

Ne aspettavi due, quattro o tre

Di maschietti

Quando la mattina è acqua

Prima di svegliarmi

Sento una mano sopra agli occhi, mamma

Chi può essere?

Il tempo si squaglia

E torno a nuotare

Un pesce dentro la tua pancia

Io e tu: una cosa sola

Ci pensi, mamma?

Quand’eri piccola e

giocavi a fare la mamma

Io non ci credo che non hai mai desiderato

Una femminuccia

Quando la mattina è acqua

E ancora non mi sveglio

Sento la carezza di quella figlia

che non hai avuto mai

Una febbre mi afferra e mi squaglia

Nuotiamo a milioni

Una folla di pesci nella tua pancia

Poi si accende una luna

Ormai nuoto solo

Questa luna ha inghiottito solo me

Mi solletica un po’ il pensiero

Di non dover nascere mai

Di non dover soffrire mai

Di non doverti far soffrire mai

Di non dover morire mai

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *