Ave Maria al contrario-en

Ave Maria al contrario

 

Ora ca caminu sulu

Ca m’ammazzu 7000 voti o jornu iu

Zoccu mi cuntu cchiù

 

Nun caminanu sti roggi

Sunnu fiermi a 7000 jorna fa

Ma tantu u tiempu iu nun ci criu

Ca è chistu ccà

 

Ora ca ‘un ci si

A mia cu mi talia

Ora ca ‘un ci si

‘A ricu au cuntrariu st’ave Maria

Ave Maria

 

Luna ‘i lana, stiddi friddi

Cu m’a spiega a strata cchiù veloce 

Pi ghiri runni c’è unu uguale uguale a mia

 

Certi voti arriestu a pinzari

A quantu vuccuna amari m’appi a biviri

Comu si m’avieva a spicciari

 

Ora ca ‘un ci si

A mia cu mi talia?

Ora ca ‘un ci si

‘A ricu au cuntratiu st’ave Maria

Ave Maria

 

Quantu minni vaiu 

Prima ch’accuminciu arrieri a sparraciari

Però ti l’è spiegari ca parrari

‘Un mi fa né bene né male

Macari putissi vulari

 

Ora ca ‘un ci si

‘A ricu au riversu st’Ave Maria

Ave Maria al contrario

 

Now that I walk alone

That I kill myself 7000 times a day

What can I tell myself anymore?

 

These clocks don’t run

They stopped 7000 days ago

All the same, I really don’t believe

That Time is this

 

Now that you’re not here anymore

Who looks at me?

Now that you’re not here anymore

I say this Ave Maria backwards

Ave Maria

 

Woollen moon, cold stars

Can anyone tell me the quickest way

To someone just like me

 

At times I sit and think

About all the bitter pills I’ve had to swallow

As if I’d been in a rush

 

Now that you’re not here anymore

Who looks at me?

Now that you’re not here anymore

I say this Ave Maria backwards

Ave Maria

 

I’m leaving

Before I start ranting all over again

But I have to make it clear to you that talking

Doesn’t do me good or bad 

If only I could fly

 

Now that you’re not here anymore

I say this Ave Maria backwards