Cuori cruru-en

Cuori cruru

 

Assammaratu e siccu nt’on agnuni

Cuntu e ricuntu tutti i carti mia

Mi sientu fiermu in facciu a stu scaluni

Iu nun mi sacciu muoviri ri mia

 

Mi manca l’aria e mi manca u pitittu

Rintra m’abbampa a siti r’u cchiù siccu

E vitti u munnu pi chiddu ca iera

E vuosi iri n’on’atra galiera

 

Ora ca cancia tuttu troppu siempre

Iu comu figghiu ‘un m’assumigghiu cchiù

E mentri all’alba tutti dorminu

Ricogghiu zoccu ‘un haiu e minni vaiu

 

Minni vaiu

 

Cu cuori cruru e i manu ri me patri

Grapu e richiuiu sta bilici china

Haiu un cutieddu misu sutta u liettu

M’u va cuntruollu ogni siritina

 

Ora ca chianci tuttu troppu siempre

Iu comu figghiu ‘un m’arripigghiu cchiù

E mentri all’alba tutti dorminu

Ricogghiu ‘sti quattru ossa e minni vaiu

 

Minni vaiu

Senza taliari a nuddu rintr’all’occhi 

Pigghia e minni vaiu

Minni vaiu, minni vaiu

 

Iu minni vaiu c’u me cuori cruru

Cuori cruru

 

Soaked and dry in a corner

I count and recount all my cards 

I feel stuck, facing this doorway

I can’t move, I can’t do it myself

 

I’m gasping for air and I have no appetite

Inside me, the thirst of the driest man burns

And I’ve seen the world as it was

And I’ve decided to go to another prison

 

Now that everything changes, all too much, all the time

As a son, I don’t recognise myself anymore

And while everybody sleeps at dawn

I’ll gather what I haven’t got and I’ll go away

 

I’m goin away

 

With a raw heart and my father’s hands

 

I open and close again this full suitcase

I’ve got a knife under the bed

And I go and check it every single night

 

Now that everything cries, all too much, all the time

As a son, I can’t fix this anymore

 

And while everybody sleeps at dawn

I’ll gather these few bones and I’ll go away

 

I’m going away

Leaving with my head down

I’ll just walk away

I’m going away, away

 

I’m going away with my raw heart