Fataciume-en

Fataciume

 

Rintra all’occhi tua c’è un ciumi

Chi curri e nun s’asciuca mai

Viennu tutti ccà pi biviri

E a unu a unu viu scinniri:

 

Un Gattu, un Succitieddu e un Cani

U viri u Coccodrillu er i Giurani?

Un Acidduzzu vola vola supra a nasca tua

Nun la finisci i fari zizizi

 

A forza i chianciri

Sali una fataciume

Ru funnu ri stu ciumi

E tu spirisci e ‘un c’è cchiù nienti

 

E dunn’è l’amuri miu runn’è, l’amuri miu runn’è?

 

Rintra l’occhi tua c’è un ciumi

C’un liettu ca ‘un finisci mai

Ci vieni puru l’Elefante a stinnicchiarisi

E a unu a unu viu cariri:

 

Ciccio u Liuni ch’i so figghi

Cu l’occhi russi ri sbadigli

Addini, ‘Addi e Pappa’addi

S’ammoddanu supra i to spaddi

 

U Lupu è u primu ar allupìarisi

Ma c’è unu ca nun vuoli dormiri…

…è u Scimiuni rintra a panza

Chi danza!

 

Non si pò chianciri

C’a tiesta china i strummuli

E in piettu capitummuli

Spirisci e ‘un c’è cchiù nienti

 

Ma dunn’è l’amuri miu runn’è, l’amuri miu runn’è?

Fataciume

 

There’s a river in your eyes

That run and never runs dry

Everyone comes here to drink

One by one I see them come down

 

A Cat, a Mouse and a Dog

Look! The Crocodile and the Frogs!

A little Bird flies and lands on your nose

I won’t stop going “tweet-tweet-tweet”

 

Because of your crying

A spell rises

From the bottom of this river

You disappear and all worries are gone

 

Where is my love? Where is my love?

 

There’s a river in your eyes

 

Its bed never ends

Even the Elephant comes to stretch out here

One by one I see them fall in:

 

Ciccio the Lion with his cubs (1)

With red eyes from yawns

Hens and Roosters and Parrots

Gently fall asleep on your shoulders

 

The Wolf is the first to drift off

But someone doesn’t want to sleep…

… it’s the Monkey inside your belly (2)

Dan-dan-dancing!

 

You can’t cry

Full of spinning tops in your head

And so much tumbling in your chest

You disappear and all worries are gone

 

Where is my love? Where is my love?

 

  1. (1)A very popular lion that was left to die, who knows for what reason, in a cage in the Villa Giulia, in Palermo.

 

  1. (2)In Palermo, anyone who gets the giggles is told: “Have you got a monkey in your belly?”