Nivuru

  1. Ghidara    
  2. Dammi Una Vasata   
  3. Si Fussi Fimmina   
  4. Cafè   
  5. Savutu   
  6. Un Favuri   
  7. L’Amuri Miu Pi Tia   
  8. Puddicinu a luna   
  9. Nivi Nivura   

Listen