Cafè lyrics En

Cafè

 

Quannu si sbacanta ‘u cori

E m’a firu a moriri

E mi scordu tutt’i nomi

Canta araciu araciu e strincimi ‘i pusi, strincim’i pusi

Iu nun addumannu nienti

E sugnu luntanu ormai

Ma, chi sacciu, si mi sienti,

Comu ai vecchi tiempi, fai un cafè puru pi mia

Quannu ‘u cuori si sbacanta

Racci una liggiuta au funnu

Pi sapiri runni vaju

Pi capiri runni sugnu

 

Vivimi

 

Innimina inniminagghia

Sugnu sulu ‘i moriri

‘A me anima ca squagghia

Canta araciu araciu er a mumenti nun si siente cchiù, a mumenti nun si siente…

Quannu ‘u cuori si svalanca

Talia buonu rintra ‘u funnu

Pi sapiri ‘unni appartegnu

Pi capiri picchì sugnu ccà

 

Vivimi

 

Innimina inniminagghia

Sugnu sulu runnegghiè

L’acqua ‘i purpu r’a me arma

Vugghi araciu araciu

‘Sta cunnanna a mia nun m’abbannuna mai

Iu nun dugnu mai nienti pi nienti

Sugnu fattu r’accussì

Ma ogni tantu in mienzu a genti

Iu mi lassu viviri

Dimmi a virità, tutta a virità, sulu a virità,

Certi voti in menzu a scuru

‘Un ti impiccicassi au muru puru tu?

Cafè

 

When the heart empties out

And I’m ready to die

And I forget all the names

Speak quietly and clasp my wrists, clasp my wrists

I’m not asking anything

And I’m far away by now

Well, who knows if you hear me,

Like in the old days, make a coffee for me too

When the heart empties out

Go and read its bottoms

To know where I go

To see where I am

 

Drink me*

 

Riddle me this

I’m lonely to the bone

My melting soul

Sings quietly and you can barely hear it anymore, you can barely hear it…

When the heart bursts open

Take a good look inside at the bottom of it

To know where I belong

To see why I’m here

 

Drink me

 

Riddle me this

I’m lonely anywhere

The puddle* of my soul

Boils gently

This damnation never lets me go

I only give to take

I’m like this

But sometimes among the crowd

I let them drink me

Tell me the truth, all the truth, only the truth,

At times in the dark

Wouldn’t you just bang your head on the wall too?