Savutu lyrics En

Savutu

 

Fai un savutu, fanni ‘n avutru, fallu avutu

 

E nun aviri niente ri riri, niente ri fari pi m’aggrizzari

Haju occhi sulu pi tia, ‘sta malatia si cura cu l’occhiali scuri

 

 

E fammi viriri una cosa

Si mi putissi allungari

Sulu pi birilla tutta

Picchì ‘un ti mietti accussì?

Quannu talii a ccà ‘sta banna

Iu amuri nun ni viu, amuri

Però mi pozzu sbagliare

Picchì p’un mi fare incucciare

Iu m’ammucciu e ti mummìu

E nun m’a firu cchiù

 

Fai un savutu, fanni ’n avutru, bellu avutu!

 

E nun aviri niente ri riri, niente ri fari, niente ca mi runa piaciri

Tutt’arnata passa accussì, stinnicchiatu a pugnalarimi

 

E fammi viriri una cosa

Sulu pi sapinni parrare

Sulu pi birilla tutta

Picchì ‘un ti mietti accussì?

Quannu talii a ccà sta banna

Nun ci criu ca nun mi viri, amuri

Picchì mi pozzu sbagliare

Però quannu si sula e ti spogghi mi pare

Ca troppa aria ci fai pigghiare…

Iu m’ammucciu e ti mummìu

E ormai ‘un ci viru cchiù

 

Adrenalina e mutanna china,

Manu surati, chi siti lari!

E vogghiu chiossai, vogghiu chiossai

E m’avvicinu iu, t’avvicini tu

Nura ‘un m’abbasti, iu t’è spiddari

Senza ri tia iu nun pozzu stari

Isu a manuzza p’una carizza

Tu tinn’adduni “cat’i munnizza!”

Satu nt’all’aria, pierdu l’occhiali,

Niesci un bulldog senza abbaiare…

Ma quantu minchia ri rienti have?

E curri curri, curri curri!

Curri curri, curri curri!

 

E fai un savutu, fanni ’n avutru, bellu avutu!

 

E fammi viriri una cosa, ddà cosa!

Savutu

 

Jump, do it again, make it high

 

And I’ve got nothing to say, nothing to do to straighten out

I only have eyes for you, this obsession can be cured with dark glasses

 

 

Let me see something

If only I could stretch

Just to see it all

Why don’t you put yourself like this

When you look this way

I can’t see any love, my love

But I could be wrong

And not to get caught

I hide and peek at you

And I can’t take it anymore

 

Jump, do it again, make it high

 

And I’ve got nothing to say, nothing to do, nothing pleasing me

All day like this, stretching out stabbing myself

 

Let me see something

Just to know what I’m talking about

Just to see it all

Why don’t you put yourself like this

When you look this way

I don’t believe that you can’t see me, my love

‘Cause I may be wrong

But when you’re alone and you undress, it seems

You air it out too much…

I hide and peek at you

And I can’t see anymore

 

Adrenaline and full underpants

Sweaty hands, awful!

And I want more, I want more

And I get close, you get close

Naked is not enough, I want to skin you

I can’t stay without you

I lift my little hand for a stroke

You realize: “you asshole!”

A bulldog pops out without barking…

 

How many damn teeth has it got?

Run run, run run!

Run run, run run!

 

Jump, do it again, make it high!

 

And let me see something, that thing!