Un favuri lyrics En

Un favuri

 

Senza vuci e senza stiddi

Haju codda nei capiddi

E l’amuri ‘unni finiu?

S’iddu ‘u viri, tagghialu

Dicci ca nun tornu cchiù

 

Accamora sugnu vecchiu

E nun sacciu ‘i runni viegnu

Runni vaju, runni impinciu

Cercu a unu pi parrari

 

Mi pò rari anticchia ‘i corda?

Però leva ‘u fierru arrier’a porta

Si mi pò veniri a ‘bbrazzari

Mi fai un favuri

 

Quantu vuci e quantu stiddi

E quanti ciuri nei capiddi

E poi ‘i notti, quantu fumu

E chi pitittu senza funnu

 

Accamora sugnu lientu

Vaju araciu, nun m’a sientu

Però tannu caminava

E comu java, comu ‘u vientu

 

‘U me’ cuori è sparagnusu

Picchì siti una pocu ‘i caravigghiari

E ‘a vita sulu una para ‘i voti

L’è truvata mircata

 

Mi pò rari anticchia ‘i lienza

T’è cuntar’i ch’era ‘na putienza

Si mi vò veniri a ‘bbrazzari

Mi fai un favuri

 

Aisati

Zoccu haju rintra ‘u cori

Una maghina, un muturi

N’acchianata si runa

Na scinnuta s’astuta

Ma tu aisati

Aisami

Un favuri

 

With no voice and no stars

I’ve got glue on my hair

And where has love gone?

If you see it, cut it

Tell it I won’t be back

 

Right now I’m old

And I don’t know where I come from

Everywhere I go, everywhere I’m stuck

I look for someone, to talk

 

Can you cut me some slack

But get off your back foot

If you can come and hug me

You would do me a favour

 

How many voices and how many stars

And how many flowers in my hair

Then, at night, so much smoke

And such a bottomless hunger

 

Right now I’m slow

I go carefully, I can’t bear it

Though in the old days, you bet, I really used to race

I would just go like the wind

 

My heart goes into energy-saving

‘Cause you’re just a greedy bunch

And, only a couple of times,

I found life was affordable

 

Can you cut me some slack

I have to tell you that I once was a real champ

If you want to come and hug me

You would do me a favour

 

Stand up, stand up

What I’ve got inside my heart

A car, an engine

Uphill it really goes for it

Downhill it turns off

Stand up

Lift me up