Es mi mai Lyrics En

Es mi mai

 

Si accussì nica, nica mia

Ca quannu passi almeno una si mutrìa

Si accussì nica, nica mia

Ca ti infilu nt’a un paniere e ti taliu

 

E sugnu nicu puru ju

Fammi spaziu puru a mia

Nt’a stu paniere e se

Chiudi l’occhi ‘i chiuiu puru ju

Addiventa mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

 

Talìa ddà sutta chi nichi chi su’

Sunnu comu a tia, sunnu come a tia…

Sunnu come…

Sunnu nichi comu a mia

Si li viri di ccà supra

Sunnu furmiculi

Stai pensannu ‘nzoccu penzu ju?

Acchianate tutti supra

‘A nostra mongolfiera!

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Nun ci tornu cchiù…

Es mi mai

 

You are so small, my little one

So that when you pass by at least one girl saddens

You are so small, my little one

So I can put you in a basket and stare at you

 

And become as small as you

Make some room for both of us

In this basket

And if you close your eyes, I close mine too

It becomes an air balloon

And flies away

Yeehaw!

Es mi mai

 

Look down there how small they are

They are just like you

They are just like me

If you look at them from up here

They are like so many ants

Do you think what I think too?

…Everybody, come up here!

Inside our balloon!

Ih ah!

Es mi mai