Sfardo Lyrics De

Sfardo

 

Ju nun sacciu nienti

E ti taliu siempre

Jornu e notti, notti e ghiornu

Ti taliu

E ‘un sacciu nienti

 

Ju nun haju nienti

Però ti rugnu a manciare

‘U me’ cori, ‘u cori miu

T’arrialu

T’u po’ pistiare

 

Ma nun tinni iri, runni vai?

Nu sfardo nt’all’anima mi fai

Ma nun tinni iri, runni vai?

 

‘Un mi riri nienti

Talè, ‘un mi taliare

‘Ngusciu e mi piliu, sangu accussì

‘Un ni vogghiu iccare

 

E nun sentu nienti

Manciu grevio e vivu sale

E sentu un ciavuru ri cielu ca

Mi fa addannare

 

Ma nun tinni iri, runni vai?

Nu sfardo nt’all’anima mi fai

Chi fai, ‘u sai?

Ma nun tinni iri runni vai?

 

Nun hai a turnare cchiù

S’iddu tinni vai

Sfardo

 

Ich weiss nichts

Und gucke dich immer an

Nacht und Tag und Tag und Nacht

Gucke ich dich an

Und ich weiss nichts

 

Ich habe nichts

Aber ich geb’ dir immer was zu Essen

Mein Herz, dieses mein Herz

Ich schenk es dir

Iss es ruhig

 

Aber geh nicht weg, wohin gehst du?

Du reisst meine Seele ein

Aber geh nicht weg, wohin gehst du?

 

Sag mir nichts

Schau, schau micht nicht an

Ich schnappe nach Luft und reiße mir die Haare aus

So will ich kein Blut vergießen

 

Und ich fühle nichts

Ich esse fad und trinke Salz

Und ich rieche den Himmel der

mich fluchen lässt

 

Aber geh nicht weg, wohin gehst du?

Du reisst meine Seele ein

Was… weisst du das nicht?

Aber geh nicht weg, wohin gehst du?

 

Komm niemals zurück

wenn du gehst