Un pisci rintr’a to panza Lyrics En

Un pisci rintr’a to panza

 

Mamma, haju una fudda

Ri pisci rintra ‘a tiesta

‘A luna s’astutò

Mamma m’addumi tu?

 

A ghiriminni haj’ statu

Sempri ‘u cchiù vinciusu

Sugnu accussì ma ‘sta cunnanna ‘a sai

‘A sai ru’ voti

 

Quann’eri nica e

Ghiucavi a fare ‘a mamma

N’aspittavi rui, quattru o tri

Ri masculiddi?

 

Quannu ‘a matina è acqua

Prima ca mi sveglio

Sentu una manu in capu all’occhi

Mamma, cu pò essere?

 

‘U tiempu si squagghia

 

E tornu a natari,

Un pisci rintr’a to panza

Ju e tu, tutta una cosa

Ci pienzi, mamma?

 

Quann’eri nica e

Ghiucavi a fare a mamma

Ju nun ci criu ca ‘un l’addisiasti mai

Una fimminiedda

 

Quannu ‘a matina è acqua

E ancora nun mi sveglio

Sientu ‘a carizza ri ‘dda figghia ca

‘Un t’ha nasciutu mai

 

‘Na frieve m’annagghia e mi squagghia

 

Natamu a miliuna, ‘na fudda ‘i pisci rintr’a’ to panza

Di poi s’adduma ‘na luna

 

Ormai nuotu sulu, ‘sta luna s’agghiuttìu sulu a mia

M’attigghia anticchia ‘a pinzata

Ri ‘un aviri a nasciri mai

Ri ‘un aviri a soffriri mai

Ri ‘un aviri a fariti soffriri mai

Ri ‘un aviri a moriri mai

Un pisci rintr’a to panza

 

Mom, I have a crowd

Of fish in my head

The moon has turned off

Mom, can you turn it on for me?

 

At going away

I’ve always been the boldest

I’m just like this, but this curse you know

You know it twice

 

When you were a child

And played at being a mother

Did you expect two, four

or three boys?

 

When morning is water

And I’m not awake yet

I feel a hand over my eyes, mom

Who could it be?

 

Time melts

 

And I go back swimming

A fish inside your belly

Me and you, a whole thing

Isn’t that amazing, mom?

 

When you were a child

And played at being a mother

I don’t believe that you never wanted

a girl

 

When morning is water

And I’m not awake yet

I feel the stroke of that girl that

Was never born

 

A fever grabs me and melts me down

 

Millions of us swimming, a crowd of fish inside your belly

Then a moon lights up

 

By now I swim alone, this moon has swallowed only me

It tickles a little my thought

Of never having to be born

Of never having to suffer

Of never having to make you suffer

Of never having to die