Wild Rosalia Lyrics En

Wild Rosalia

 

Vinti notti e vinti jorna

Ca ste’ cavaddiannu pi vasariti

S’era pi tia, s’era pi tia

Scucchiavamu

 

Nei taverni cchiù scurusi

Tutti i cchiù spriggiusi a tia t’alliscianu

Ju pienzu a tia, poi pienzu a mia

Oh Rosalia!

 

Wild, wild, wild Rosalia

Havi un misi ca jeccu vuci pi tia

Tu si sarbaggia comu a mia

 

Sutta ‘u suli cchiù strurusu

Quannu ‘a luna è un pittusu e sentu ‘i diavuli

Ju pienzu a tia, stra-pienzu a tia

My Rosalia!

 

Quannu mi sparasti, sangu miu

M’acchianò una freve russa

Finu a dintra l’ossa

È rosolia!

 

Wild, wild, wild Rosalia

Sugnu misu ch’arricogghiu ciuri pi’ tia

Wild, wild, wild Rosalia

Sbattu ‘a testa o’ muru e vivu sangria

Wild, wild, wild Rosalia

Senza di tia

Ju mi sciarrìu

 

Wild, wild, wild Rosalia, Rosalia

Ju vogghiu a tia, ju vogghiu sulu a tia!

Wild, wild, wild Rosalia, Rosalia

Dammi una vasata, sula una amunì!

Senza di mia

Cu ‘un s’arricria?

Wild Rosalia

 

Twenty nights and twenty days now

I’ve been riding to come and kiss you

If it had been for you, if it had been for you

We’d have broken up!

 

In the darkest tavern

All the meanest flatter you

I think about you, then I think about me

O Rosalia!

 

Wild wild wild Rosalia

Now it’s a month I’ve been yelling for you

Wild wild wild Rosalia

You are wild just like me

 

Under the most annoying sun

When the moon is a hole and I see devils everywhere

I think about you, I super-think about you

O Rosalia!

 

When you shot me, sangu miu

I caught a red fever

Deep into my bones

It’s rubella!

 

Wild wild wild wild Rosalia!

I’ve been long here gathering these flowers for you!

Wild wild wild wild Rosalia

Banging my head on the wall and drinking sangria

Wild wild wild Rosalia

Without you

I start falling out

 

Wild wild wild Rosalia, Rosalia

I want you, I want only you

Kiss me once more, just once, come on!

Wild wild wild Rosalia

Without me

Who doesn’t enjoy it?

Sicilian language is full of carnal terms of affection, very hard to translate adequately. Ciatu miu (breath of mine), sangu miu (blood of mine), vita mia (life of mine), cuore miu (heart of mine). In these cases we’ve chosen not to translate them.

Rubella is rosolia in Italian. The resemblance between “Rosalia” and “rosolia” is a play on words hardly translatable in English.